Vertretungsplan für Mittwoch, den 23 .09.2020  
Abwesende Kollegen: Hk (KG,Zg,Ha,Alp,Wei,Ze,Gls,Leh) Abwesende Klassen: 10A-10E Mülldienst:  
    5 6 7 8 9 10 Betroffene
Kollegen
  SLK A B C D A B C D A B C D E A B C D E Z A B C D E Z A B C D E Z  
Klp Bu Möl Wok Pro Sr Amb Sd Stl Alp Ot Gls Wol Kos Kir Bös Lin Lau Wt Pa Lüc Lad La Sch Smu Pu KG Zg Ha Leh Wei Th  
38 27 26 25 24 10 12 14 15 18 19 20 16 21 7 9 11 13 8 6 28 2 3 4 5 23 30 31 32 33 34 22  
1   X              
 
               
 
          X  
 
          Pu-,Sm-,Sch-,Scl-
2   Scl FRZ                                             X               Sr-,Pu-,Sm-,Sch-,Scl
3   ET Sport              
 
              Pu                             ET,Pu,Sch+,Koh+
4   ET Sport    
 
                        Pu                             ET,Pu,Mar-,Sch+,Koh+
5                 X
 
        BL MA                                   BL+,Mar-
6                 X           Who ME                                   Who
7                             X          
 
                      Ze-4
8                             X                                    
9                             X                                    
 
18.09.2020 12:39